Απλά παραδείγματα GUI στην Python με tkinter

Παρακάτω ακολουθούν κάποια απλά παραδείγματα γραφικού περιβάλλοντος στην Python με τη χρήση της βιβλιοθήκης tkinter. Τα παραδείγματα προϋποθέτουν βασική γνώση της γλώσσας.


Παράδειγμα 1

Στο πρώτο παράδειγμα θα φτιάξουμε ένα παράθυρο που έχει ένα μικρό κείμενο κι ένα κουμπί. Προς το παρόν το κουμπί δεν θα κάνει κάτι!
Προσέξτε την εντολή window.mainloop() στο τέλος! Αυτή εμφανίζει το παράθυρό μας και το κρατάει ανοικτό μέχρι να το κλείσουμε εμείς!

from tkinter import *

window = Tk()
window.title("Ο τίτλος μου")
window.geometry('300x100')

name = "Μαρίνα"

lbl = Label(window, text="Γεια σου " + name)
lbl.grid(column=0, row=0)

btn = Button(window, text="Ένα κουμπί")
btn.grid(column=1, row=0)

window.mainloop()


Παράδειγμα 2

Σε αυτό το παράδειγμα προσθέσαμε κάποια λειτουργικότητα στο κουμπί μας. Όταν το πατάμε αλλάζει το κείμενο που έχουμε μέσα στο παράθυρό μας.

from tkinter import *

window = Tk()
window.title("Ο τίτλος μου")
window.geometry('400x100')

name = "Μαρίνα"

lbl = Label(window, text="Γεια σου " + name)
lbl.grid(column=0, row=0)

def clicked():
  lbl.configure(text="Η " + name + " πάτησε το κουμπί.")

btn = Button(window, text="Πάτησε αυτό το κουμπί", bg="orange", fg="red", command=clicked)
btn.grid(column=1, row=0)

window.mainloop()


Παράδειγμα 3

Προσθέσαμε στο παράθυρό μας ένα πεδίο κειμένου (Entry)! Θα το χρησιμοποιήσουμε αργότερα για να εισάγουμε κείμενο στο πρόγραμμά μας.

from tkinter import *
from tkinter import messagebox

window = Tk()
window.title("Ο τίτλος μου")
window.geometry('300x100')

name = "Μαρίνα"

lbl = Label(window, text="Γεια σου " + name)
lbl.grid(column=0, row=0,sticky="nsew",padx=(5, 5), pady=(5, 5))

txt = Entry(window, width=10)
txt.grid(column=1,row=0,sticky="nsew",padx=(5, 5), pady=(5, 5))

def clicked():
  messagebox.showinfo('Τίτλος μηνύματος', 'Πάτησες το κουμπί.')

btn = Button(window, text="Πάτησέ με", bg="white", fg="green", command=clicked)
btn.grid(column=2, row=0,sticky="nsew", padx=(5, 5), pady=(5, 5))

window.grid_columnconfigure(0, weight=1)
window.grid_columnconfigure(1, weight=12)
window.grid_columnconfigure(2, weight=1)

window.mainloop()


Παράδειγμα 4

Σε αυτό το παράδειγμα προσθέσαμε μια ακόμη λειτουργία στο κουμπί μας! Όταν πατηθεί, το πρόγραμμά μας διαβάζει το κείμενο που έχουμε εισάγει στο πεδίο κειμένου και αντικαθιστά με αυτό το όνομα.

from tkinter import *
from tkinter import messagebox

window = Tk()
window.title("Ο τίτλος μου")
window.geometry('300x100')

name = "Μαρίνα"

lbl = Label(window, text="Γεια σου " + name)
lbl.grid(column=0, row=0,sticky="nsew",padx=(5, 5), pady=(5, 5))

txt = Entry(window, width=10)
txt.grid(column=1,row=0,sticky="nsew",padx=(5, 5), pady=(5, 5))

def clicked():
  name = txt.get()
  lbl.configure(text= "Γεια σου " + name)
  messagebox.showinfo('Τίτλος μηνύματος', 'Άλλαξες το όνομά σου.')

def clear():
  txt.delete(0,"end")

btn = Button(window, text="Αλλαγή ονόματος", bg="white", fg="green", command=clicked)
btn.grid(column=0, row=1,sticky="nsew", padx=(5, 5), pady=(5, 5))

btn2 = Button(window, text="Καθάρισμα", bg="white", fg="red", command=clear)
btn2.grid(column=1, row=1,sticky="nsew", padx=(5, 5), pady=(5, 5))

window.grid_columnconfigure(0, weight=1)
window.grid_columnconfigure(1, weight=2)
window.mainloop()


Παράδειγμα 5

Στο τελευταίο παράδειγμα το κουμπί μας αλλάζει το κείμενο που βρίσκεται στο πεδίο κειμένου (πολλαπλών γραμμών) scrolledtext. Επίσης, προσθέσαμε ένα μενού τριών επιλογών (Radiobutton) με πλήρη λειτουργικότητα.

from tkinter import *
from tkinter import messagebox
from tkinter import scrolledtext

window = Tk()
window.title("Ο τίτλος μου")
window.geometry('500x300')

name = "Μαρίνα"

lbl = Label(window, text="Γεια σου " + name, bg="yellow")
lbl.grid(column=0, row=0,sticky="nsew",padx=(5, 5), pady=(5, 5))

txt = scrolledtext.ScrolledText(window,width=40,height=10)
txt.grid(column=1,row=0,sticky="nsew",padx=(5, 5), pady=(5, 5))

def clicked():
  name = txt.get(0.0,END)
  lbl.configure(text= "Γεια σου " + name)
  messagebox.showinfo('Τίτλος μηνύματος', 'Το όνομά σου άλλαξε.')
  txt.insert(INSERT," πρόσθεσα_κείμενο_στη_γραμμή")
  txt.insert(INSERT,"\nπρόσθεσα_άλλη_μία_γραμμή")

def clear():
  txt.delete(0.0,END)

btn = Button(window, text="Αλλαγή ονόματος", bg="white", fg="green", command=clicked)
btn.grid(column=0, row=1,sticky="nsew", padx=(5, 5), pady=(5, 5))

btn2 = Button(window, text="Καθαρισμός", bg="white", fg="red", command=clear)
btn2.grid(column=1, row=1,sticky="nsew", padx=(5, 5), pady=(5, 5))

def radio():
  messagebox.showinfo('Μήνυμα', selected.get())

selected = IntVar()
rad1 = Radiobutton(window,text='Πρώτη επιλογή', value=1, variable=selected, command=radio, width=30)
rad2 = Radiobutton(window,text='Δεύτερη επιλογή', value=2, variable=selected, command=radio, width=30)
rad3 = Radiobutton(window,text='Τρίτη επιλογή', value=3, variable=selected, command=radio, width=30)
rad1.grid(column=0, row=2)
rad2.grid(column=0, row=3)
rad3.grid(column=0, row=4)

window.grid_columnconfigure(0, weight=1)
window.grid_columnconfigure(1, weight=2)
window.mainloop()