Εντοπισμός ποσοστού χρώματος σε εικόνα - Python & OpenCV

import cv2 
import numpy as np

img_name = input("What's the name of the picture? ")


img = cv2.imread(img_name)

# boundaries for the color red
boundaries = [
  ([0, 0, 130], [80, 80, 255])
  ]

for(lower, upper) in boundaries:
  # creates numpy array from boundaries
  lower = np.array(lower, dtype = "uint8")
  upper = np.array(upper, dtype = "uint8")

  # finds colors in boundaries a applies a mask
  mask = cv2.inRange(img, lower, upper)
  output = cv2.bitwise_and(img, img, mask = mask)

  # saves the image
  cv2.imwrite('2'+img_name, output)

tot_pixel = output.size
red_pixel = np.count_nonzero(output)
percentage = round(red_pixel * 100 / tot_pixel, 2)

print("Red pixels: " + str(red_pixel))
print("Total pixels: " + str(tot_pixel))
print("Percentage of red pixels: " + str(percentage) + "%")