Παραδείγματα χρήσιμου κώδικα για πειράματα με το Astro Pi στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ)

Τα παρακάτω παραδείγματα κώδικα μπορούν να τροποποιηθούν εύκολα και να χρησιμοποιηθούν στα πειράματα του Mission Space Lab (Life on Earth και Life in Space) με το Astro Pi.

Τυχαία μηνύματα

Ο παρακάτω κώδικας παράγει τυχαίους αριθμούς και αναλόγως με το αποτέλεσμα δείχνει και ένα διαφορετικό μήνυμα στην οθόνη του SenseHat. Θα τον τροποποιήσουμε και θα τον ενσωματώσουμε στο πρόγραμμά μας για να μη δείχνουμε συνέχεια το ίδιο μήνυμα και δημιουργείται η εντύπωση πως το πρόγραμμα έχει κολλήσει!

import random
temp = random.randint(1,4)
if temp == 1:
  sense.show_message("=> Doing stuff.")
if temp == 2:
  sense.show_message("=> Still working.")
if temp == 3:
  sense.show_message("=> Everything's OK.")


Συντεταγμένες στον ΔΔΣ

Με τον παρακάτω κώδικα μπορούμε να βρούμε τις συντεταγμένες του ΔΔΣ και να τις δείξουμε στην οθόνη. Θα τον τροποποιήσουμε και θα τον ενσωματώσουμε για να καταγράφουμε τις συντεταγμένες μαζί με την ακριβή ώρα σε ένα αρχείο CSV. Με αυτό τον τρόπο θα είμαστε σίγουροι για το πού ακριβώς καταγράφηκε η κάθε μέτρηση.

from ephem import readtle, degree
name = "ISS (ZARYA)"
line1 = "1 25544U 98067A  21030.23684081 .00003078 00000-0 64152-4 0 9998"
line2 = "2 25544 51.6460 305.0424 0002363 316.2883 179.5775 15.48926800267219"
iss = readtle(name, line1, line2)

def get_latlon():
  iss.compute()
  return (iss.sublat / degree, iss.sublong / degree)
  
while True:
 latitude, longitude = get_latlon()
 print(latitude, longitude)
 
 if latitude < 0:
  print("Southern hemisphere")
 else:
  print("Northern hemisphere")


Μετράμε εύκολα τον χρόνο

Με τον παρακάτω κώδικα θα τρέξουμε το κομμάτι που είναι μέσα το while για 178 λεπτά.
Ο παρακάτω κώδικας δείχνει το μήνυμα “test…” και περιμένει 2 δευτερόλεπτα μέχρι να το ξαναδείξει. Αυτό το μέρος του προγράμματος θα αντικατασταθεί με τον κώδικα του πειράματός μας.

import datetime
from time import sleep

start_time = datetime.datetime.now()
now_time = datetime.datetime.now()

while (now_time < start_time + datetime.timedelta(minutes = 178)):
  print("test....")
  sleep(2)
  now_time = datetime.datetime.now()


Ένταση μαγνητικού πεδίου

Για να υπολογίσουμε την ένταση του μαγνητικού πεδίου θα χρησιμοποιήσουμε τους σχετικούς μαθηματικούς τύπους από την Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία. Ο παρακάτω κώδικας υπολογίζει την ένταση του μαγνητικού πεδίου και την αποθηκεύει στη μεταβλητή f:

from sense_hat import SenseHat
from time import sleep
from math import *

sense = SenseHat()

while True:
 compass = sense.get_compass_raw()

 # Get raw data (values are swapped because Sense HAT on ISS is in different position)
 # x: northerly intensity
 # y: easterly intensity
 # z: vertical intensity
 
 x = float(compass['z'])
 y = float(compass['y'])
 z = float(compass['x'])

 # h: horizontal intensity
 # f: total intensity
 # d: declination
 # i: inclination
 
 h = sqrt(x ** 2 + y ** 2)
 f = sqrt(h ** 2 + z ** 2)
 d = degrees(atan(y / x))
 i = degrees(atan(z / h))

 print('z: ' + str(z))
 print('h: ' + str(h))
 print('f: ' + str(f))

 sleep(1)


Διαφορά από την προηγούμενη μέτρηση

Ο παρακάτω κώδικας βρίσκει τη διαφορά μεταξύ δύο μετρήσεων. Θα τον τροποποιήσουμε και θα τον ενσωματώσουμε στο πρόγραμμά μας.

from sense_hat import SenseHat
from time import sleep
from math import *

sense = SenseHat()

bef = 0
aft = sense.get_temperature()
dif = 0

while True:
 bef = aft
 
 sleep(5)
 
 x = sense.get_temperature()

 aft = x
 dif = abs(aft - bef)
 
 print(dif)